مشکلات سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و رفع عیب آن ها

در
دسته بندی ها: خواندنی ها


دلایل وجود کف در روغن موتور دیزل ژنراتور ( روغن موتور کف میکند ) و چگونگی بر طرف کردن آن:

 دلیل شماره 1) میزان روغن دیزل ژنراتور نسبت به ظرفیت استاندارد دیزل ، خیلی کم و یا خیلی زیاد است لذا برای رفع مشکل باید سطح و میزان روغن را تنظیم کنیم .

دلیل شماره  2) روغن بیشتر از حد استاندارد کار کرده و به موقع تعویض روغن انجام نشده است لذا برای رفع مشکل روغن را  به موقع و طبق برنامه سرویس و نگهداری تعویض کنیم .

دلیل شماره 3) روغن دارای کیفیت مناسبی با توجه نوع موتور و شرایط کاری و آب و هوایی ان نیست لذا برای رفع مشکل روغن را تعویض و از روغن با درجه مناسب استفاده کنیم .

  1. دلایل پایین بودن فشار روغن موتور دیزل ژنراتور و چگونگی بر طرف کردن آن:

دلیل شماره 1) نمایانگر فشار روغن خراب شده است  لذا برای رفع مشکل باید نسبت به تعویض نمایانگر فشار روغن اقدام نماییم .

* دلیل شماره 2) پایین بودن کیفیت و گرانروی روغن لذا برای رفع مشکل از روغن کیفیت و  با درجه مناسب نسبت به شرایط اب و هوایی استفاده کنیم.

 * دلیل شماره 3) فیلتر روغن کثیف شده است  لذا برای رفع مشکل روغن فیلتر روغن را تعویض کنیم .

 * دلیل شماره 4) سوپاپ فشار شکن یا بای پس  معیوب است لذا برای رفع مشکل سوپاپ را تعویض کنیم.

دلیل شماره 5) میزان پمپاژ و فشار پمپ روغن بعلت فرسودگی قطعات داخلی آن پایین آمده لذا برای رفع مشکل باید پمپ روغن را سرویس و یا تعویض کنیم .

 * دلیل شماره 6) تلرانس محورهای لنگ و یاتاقانها از حد نرمال و استاندارد بیشتر شده لذا  برای رفع مشکل موتوردیزل ژنراتور باید تعمیرشود  و همچنین تلرانس میل لنگ و یا تاقانها تنظیم گردد.

  1. دلایل بالا بودن فشار روغن موتور دیزل ژنراتور و چگونگی بر طرف کردن آن: 

* دلیل شماره 1) نمایانگر فشار روغن خراب شده است  لذا برای رفع مشکل باید نسبت به تعویض نمایانگر فشار روغن اقدام نماییم .

دلیل شماره 2) گرانروی روغن زیاد است لذا برای رفع مشکل از روغن باکیفیت و  با درجه مناسب نسبت به شرایط اب و هوایی استفاده کنیم.

دلیل شماره 3) تلرانس محورهای لنگ و یاتاقانها از حد نرمال و استاندارد کمتر شده لذا برای رفع مشکل موتوردیزل ژنراتور باید تعمیرشده و همچنین  تلرانس میل لنگ و یا تاقانها تنظیم گردد.

دلیل شماره 4) سوپاپ فشار شکن یا بای پس  تنظیم نیست( فشار فنر آن زیاد است ) لذا برای رفع مشکل فنر سوپاپ را تنظیم کنیم .

4. دلایل وجود آب در روغن موتور دیزل ژنراتور و چگونگی بر طرف کردن آن  :

دلیل شماره 1) اورینگ دور بوش خراب شده است  لذا برای رفع مشکل باید نسبت به تعمیر موتور دیزل ژنراتور اقدام نماییم .

دلیل شماره 2) واشر سر سیلندر سوخته و یا معیوب است  لذا برای رفع مشکل نسبت به تعویض آن اقدام نماییم کنیم.

* دلیل شماره 3) سر سیلندر تاب برداشته لذا برای رفع مشکل موتوردیزل ژنراتور  را باید تعمیر کنیم.

* دلیل شماره 4) نشتی کولر روغن بدلیل سوراخ بودن کانال آب  لذا برای رفع مشکل کولر روغن را تعمیر و یا تعویض کنیم .

دلیل شماره 5) نشتی کانالهای آب داخل سیلندر بدلیل وجود ترک در انها و یا سر سیلندر لذا برای رفع مشکل باید موتور دیزل ژنراتور را تعمیر و سرویس نماییم .