وبلاگ

در

قبل از پرداختن به توضیح دو واحد مجزای کیلووات و کاوا، بهتر است تا در رابطه با خود توان نکاتی را بدانید. به طور کل توان سرعتی می‌باشد که کار به وسیله آن انجام می‌شود.