نویسنده: adminx

در

قبل از نصب هرگونه تیغه برش آسفالت و بتن، باید کاتر آسفالت بر از لحاظ عدم هرگونه صدمه یا آسیب که ممکن است در هنگام حمل و نقل و عملیات یا استفاده قبلی به دستگاه رسیده باشد، بررسی گردد.