دسته: خواندنی ها

در

دستگیره: برای هدایت کمپکتور پرشی از دستگیره استفاده می‌گردد. برای مهار بیشتر، بهتر است دستگیره را از هر دو طرف بگیرید. توجه کنید از این دستگیره نباید برای بلندکردن کمپکتور پرشی استفاده کرد.