بوستر پمپ چیست؟

در
دسته بندی ها: خواندنی ها

مجموع یک یا چند الکتروپمپ که بصورت موازی به یکدیگر متصل شوند بوستر پمپ نامیده می شود.

این مجموعه جهت محفوظ نگه داشتن فشار آب لوله اصلی در یک مقدارثابت و بدون محدودیت در میزان مصرف آب طراحی می شود؛

تا نوسان فشار سیستم را حذف کرده و افت و خیز فشار حاصل از میزان مصرف آب را با روشن و خاموش کردن الکتروپمپ ها بطور متوالی جبران کند؛

بوستر پمپ های آبرسانی در دو نوع دور ثابت و دور متغیر (هوشمند) ساخته می شوند.

اساس کار بوستر پمپ های هوشمند

بوستر پمپ های هوشمند مقدار واقعی آب مورد نیاز را تامین می نماید؛

تا مصرف کننده همیشه و در تمام اوقات شبانه روز بتواند آب مصرفی مورد نیاز خود را با فشار کاملا ثابت در اختیار داشته باشد.

این بوستر پمپ ها بصورت کاملا اتوماتیک جهت ثابت نگه داشتن فشار آب مصرفی، متناسب با الگوی مصرف شبکه طراحی می شوند.

با شروع مصرف ابتدا یکی از پمپ ها روشن و با تغییرسرعت پمپ اول فشار آب مصرفی ثابت نگه داشته می شود.

چنانچه میزان مصرف بیشترشود پمپ دوم بصورت اتوماتیک روشن شده و به همین ترتیب پمپ های بعدی می توانند راه اندازی شوند؛

تا فشار مصرفی همیشه ثابت بماند.

با کاهش مصرف پمپ ها بصورت اتوماتیک و به ترتیب متناسب با کاهش خاموش می گردند

. از ویژگی های بوستر پمپ های هوشمند امکان کار نوبتی پمپ ها (change over) است؛

که باعث تقسیم کار در بین پمپ ها و در نتیجه تقسیم استهلاک ناشی از مصرف در بین پمپ ها می گردد.

لازم بذکر است در صورت قطع کامل مصرف سیستم بصورت کامل خاموش و در حالت آماده بکار تا شروع مصرف دوباره قرار می گیرد.